4,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 1884/50
سوله : 879/77
اداری : 111
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

4,000,000,000تومان

زمین : 1884/50
سوله : 879/77
اداری : 111

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

120,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 7000
اداری : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

150,000,000تومان20,000,000تومان
کارخانه باخط تولید موادغذایی دراستان کرمان روستای کبوترخان اجاره داده میشود

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 8000
سوله : 1200
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

5,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1200
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

5,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز قیر و ایزوگام در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 6000
سوله : 800
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

5,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 800
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

زمین : ۵۰۰۰
سوله : 1050
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : ۵۰۰۰
سوله : 1050

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

13,000,000,000تومان
فروش کارگاه کوچک تولیدی در محدوده کرج تا قزوین

زمین : 216
سوله : 216
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

13,000,000,000تومان

زمین : 216
سوله : 216

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 2700
سوله : 1000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

15,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 3500
سوله : 670
اداری : 122
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

زمین : 3500
سوله : 670
اداری : 122

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰