مقايسه آگهی ها

1,000,000,000تومان300تومان
املاک صنعتی در بهترین منطقه صنعتی جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 1100
سوله : 2800
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان300تومان

زمین : 1100
سوله : 2800

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان300تومان
رهن و اجاره املاک صنعتی ارزان قیمت جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 11000
سوله : 2800
اداری : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان300تومان

زمین : 11000
سوله : 2800
اداری : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان300,000تومان
نحوه اجاره تجاری و نمایشگاهی مخصوص کرج_املاک صنعتی سوله

زمین : 11000
سوله : 3800
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان300,000تومان

زمین : 11000
سوله : 3800
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان4,500تومان
اجاره سوله و سالن با قیمت ویژه در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 140
سوله : 90
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان4,500تومان

زمین : 140
سوله : 90
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1تومان75,000,000تومان
شرایط رهن و اجاره سوله در جاده مخصوص کرج_املاک صنعتی سوله

زمین : 15000
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1تومان75,000,000تومان

زمین : 15000
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

500,000,000تومان30,000,000تومان
نحوه و شرایط رهن و فروش و اجاره سوله و سالن در مخصوص کرج_املاک سوله
500,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

20,000,000تومان4,000,000تومان
نحوه فروش اجاره سوله اکازیون و سالن صنعتی جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 1100
سوله : 250
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

20,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 250
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل