مقايسه آگهی ها

زمین : 6600
سوله : 1800
اداری : 150
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1800
اداری : 150

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 8500
سوله : 3200
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 3200

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 500
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

100,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1200
اداری : 500

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 100
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 100

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 2000
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 500

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 110
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 110

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 9700
سوله : 1000
اداری : 100
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 9700
سوله : 1000
اداری : 100

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 330
اداری : 40
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

670,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 330
اداری : 40

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل