مقايسه آگهی ها

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان19,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,700,000,000تومان

زمین : 29000

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 50
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 50

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 200
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 200

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 200
سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 200

سنگبری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل