مقايسه آگهی ها

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

750,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 500
اداری : 70

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان19,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 29000
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

10,730,000,000تومان

زمین : 29000

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 6500
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 6500

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 200
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 200

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2200
اداری : 300

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل