40,000,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

40,000,000,000تومان

زمین : 100000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,228,000,000تومان
blank

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,228,000,000تومان

زمین : 1228

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,000,000,000تومان
فروش کارگاه صنعتی در کمالشهر

سوله : 300
اداری : 32
صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 32

صنعتی, کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

400,000,000تومان
زمین کشاورزی در منطقه سهیلیه

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

400,000,000تومان

زمین : 700

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

7,500,000,000تومان
09153221484

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

7,500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

7,000,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

7,000,000,000تومان

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

488,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

488,000,000تومان

زمین : 800

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

1,214,400,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

1,214,400,000تومان

زمین : 1104

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

400,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

400,000,000تومان

زمین : 2450

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

370,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

370,000,000تومان

زمین : 1000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

540,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

540,000,000تومان

زمین : 300

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

1,800,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

1,800,000,000تومان

زمین : 18000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

25,000,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

25,000,000,000تومان

زمین : 60000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

334,800,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

334,800,000تومان

زمین : 1080

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

25,000,000,000تومان
09153221484

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

25,000,000,000تومان

زمین : 4340000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

1,800,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 220
اداری : 100
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

1,800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 220
اداری : 100

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳