مقايسه آگهی ها

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,300,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره زیر قیمت انبار یا سوله صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 260
سوله : 210
اداری : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 260
سوله : 210
اداری : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

300,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 4500
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

300,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 6500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 6500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 280
سوله : 150
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,800,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 150
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,500,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 285
سوله : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

850,000,000تومان

زمین : 285
سوله : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 2650
سوله : 650
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

10,000,000,000تومان

زمین : 2650
سوله : 650
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 264
سوله : 130
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1تومان1تومان

زمین : 264
سوله : 130
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس