مقايسه آگهی ها

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

800,000,000تومان

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1071
اداری : 98

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 5000
سوله : 3000
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 240
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 240

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1170
سوله : 540
اداری : 130
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

4,680,000,000تومان

زمین : 1170
سوله : 540
اداری : 130

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

5,600,000,000تومان

زمین : 2770
سوله : 2880
اداری : 570

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 230
تجاری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 230

تجاری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 10000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل